Obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky pro objednatele ubytování a služeb
v apartmánech Alpaka Dobrá voda s.r.o.

Poskytovatel ubytování a služeb:
ALPAKA Dobrá Voda s.r.o.
Dobrá Voda 23, 378 33 Číměř
IČ: 29162793

1. Obecná ustanovení

ALPAKA Dobrá Voda s.r.o. IČ:29162793 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust. §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“):

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

2. Rezervace služeb

Objednat pobyt v apartmánech lze pouze písemnou formou odesláním webového formuláře Ubytovateli anebo telefonicky (v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení). Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci může Ubytovatel potvrdit Klientovi stejnou formou, kterou byla provedena.

Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
• způsob úhrady služeb
• počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk)

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 24 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, stanovuje opce, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 24 hodin nahlásit případné změny.

Rezervace je závazná. Odesláním rezervačního formuláře z webových stránek apartmany.farmaalpaka.cz Klient potvrzuje, že se seznámil s VOP Ubytovatele a souhlasí s nimy.

Ubytování je možné pouze bez domácích zvířat (včetně klecových a terarijních).

3. Platební podmínky

Pro potvrzení rezervace se platí záloha ve výši 50% z ceny za ubytování, a to nejpozději do 10-ti dnů od vytvoření rezervace. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající storno poplatky dle bodu 6. těchto VOP.

Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient povinen uhradit:
1. převodem na bankovní účet Ubytovatele před příjezdem Klienta na základě vystavené proforma faktury ve splatnostech dle této proforma faktury, kde variabilní symbol značí rok, den, měsíc příjezdu a apartmán. Bez správně zadaného variabilního symbolu nebude platba dohledatelná, a bude považována za nezaplacenou.
2. ve výjimečných případech po předchozí písemné dohodě v hotovosti k rukám Ubytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na webových stránkách a je v nich zahrnut ubytovací a rekreační poplatek.

Doplatek ceny za ubytování musí být uhrazen nejpozději v den příjezdu Klienta k pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

V případě prodlení Klienta s úhradou platby za poskytnuté služby má Ubytovatel právo zrušit již potvrzenou rezervaci Klienta .

4. Práva a povinnosti Klienta

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Ubytovatele e-mailem nebo telefonicky.

Při nástupu se klient prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění uvedených formalit je klient ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu či k dalším objednaným službám.

Klient má právo užívat po dohodnutou dobu přidělený apartmán. Apartmán se předává Klientovi vždy od 16:00 do 20:00hod, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v apartmánu a všech dalších společných prostorách ubytovacího zařízení. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít svazek klíčů. Ztrátu svazku klíčů, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli.

Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu doplatit cenu případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Vzhledem k charakteru ubytovaní a s ohledem na ostatní Klienty jsou návštěvy cizích osob vyjma ubytovaných v prostorách apartmánů zakázány. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

Klient je povinen předat apartmán Ubytovateli ve stavu v jakém jej převzal. V případě, že Klient nepředá Ubytovateli apartmán ve stavu v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením apartmánu do původního stavu.

Klient je povinen uvolnit apartmán v den odjezdu do 10:00, pokud se s Ubytovatelem nedohodl jinak. V případě, že Klient neuvolní apartmán ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

Klientovi je zakázáno:
• umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,
• přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele,
• kouřit v prostorách apartmánu i společných prostor
• vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,
• znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení.

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto VOP je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 5 000 Kč.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití a nebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí ubytovací služby dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

5. Práva a povinnosti Ubytovatele

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout Klientovi jiný apartmán, než bylo původně dohodnuto, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:
• Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,
• zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,
• z důvodu zásahu vyšší moci.

Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

6. Storno podmínky

Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky činí:
• 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 30 až 8 dnů před smluveným datem zahájení pobytu,
• 100% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 7 dnů až 1 den před smluveným datem zahájení pobytu.

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

Ubytovatel má právo stornovat pobyt Klienta kdykoliv z důvodu vyšší moci, technické závady v ubytovacím zařízení nebo vážného onemocnění Ubytovatele. V těchto případech vrací Ubytovatel Klientovi 100 % zaplacené částky do 15 dnů na bankovní účet Klienta.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření k předběžné rezervaci či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 10.května 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

Tomáš Ludvík
jednatel ALPAKA Dobrá Voda s.r.o.

Navštívíte nás?

Kontakt Rezervace